skip to Main Content

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลวิสาหกิจแห่งปี 2559 3 วิสาหกิจ ที่ได้รับรางวัลได้แก่ องค์กร วิสาหกิจชุมชนกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top