skip to Main Content

“ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 12” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.นครนายก

วันที่ 15-17 มิถุนายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเ…

อ่านรายละเอียด...

“ผู้นำ-นำการเปลี่ยน เกษตรกร รุ่นที่ 11” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.ลำปาง

วันที่ 8-10 มิถุนายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเก…

อ่านรายละเอียด...

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 10”

    วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์…

อ่านรายละเอียด...
มูลนิธิสัมมาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่  30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น…

อ่านรายละเอียด...

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 16-18  มีนาคม  2561 ที่ผ่านมูลนิธิสัมมาชีพและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำอ…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top