skip to Main Content
มูลนิธิสัมมาชีพ

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่  30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ.2561 มูลนิธิสัมมาชีพและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้น…

อ่านรายละเอียด...

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกร รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 16-18  มีนาคม  2561 ที่ผ่านมูลนิธิสัมมาชีพและสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้นำอ…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top