skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

15 ปี “มูลนิธิสัมมาชีพ” จัดกอล์ฟการกุศล มุ่งนำรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้าง “สัมมาชีพเต็มพื้นที่”

มูลนิธิสัมมาชีพ จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลใน…

Read More

“มูลนิธิสัมมาชีพ” จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล นำรายได้หนุนยุทธศาสตร์ “สัมมาชีพเต็มพื้นที่”

“มูลนิธิสัมมาชีพ” จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล…

Read More
Back To Top