skip to Main Content

บุคคลต้นแบบสัมมาชีพ

หลักการและเหตุผล        จากจุดเริ่มต้นแนวคิดและเจตนารมณ์ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษาที่มูลนิธิสัมมาชีพที่เล็งเห…

อ่านรายละเอียด...
Back To Top