skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

‘ไทยทิชชูคัลเจอร์ฯ’ เอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ ธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดันรายได้เกษตรยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจ ต้องการนำนวัตกรรมมา…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ 17 พ.ย. นี้ ภายใต้แนวคิด “สัมมาชีพ สร้างความมั่นคงฐานราก สร้างความยั่งยืนประเทศ” เผยมีผู้สนใจส่งเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมประกวดสูง

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เตรียมจัดงานมอบรางวัลต…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566

  มูลนิธิสัมมาชีพ ขอเชิญเข้าร่วมประ…

Read More

“มูลนิธิสัมมาชีพ” เปิดรับสมัครประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ มุ่งเชิดชู “เอสเอ็มอี – วิสาหกิจชุมชน – ปราชญ์ชาวบ้าน”

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าจัดประกวดรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ครั้งที่ 9 เชิดชู “เอสเอ็มอี –วิสาหกิจชุมชน –ปราชญ์ชาวบ้าน “ต้นแบบสัมมาชีพ” หนุนชุมชน-เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง แก้ปัญหาสังคม วาง 3 รางวัลใหญ่แห่งปี รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิ.ย.นี้

            นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า มูลนิธิสัมมาชีพกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวด “รางวัลต้นแบบสัมมาชีพ” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผู้ที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆ ที่ยึดแนวทางสัมมาชีพอย่างมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบต่อยอดความรู้และประสบการณ์สู่ชุมชน  โดยรางวัลต้นแบบสัมมาชีพในปี 2566 ประกอบด้วย 3 รางวัลใหญ่แห่งปี คือ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และโอกาสในการพัฒนาธุรกิจกับภาคีเครือข่ายของมูลนิธิสัมมนาชีพต่อไป รวมทั้งจะได้ร่วมกับมูลนิธิสัมมาชีพและภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งทั้ง 3 รางวัลนี้จะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย.นี้

“มูลนิธิได้จัดประกวดรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 นี้ถือเป็นปีที่ 9 แล้ว เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่อยู่ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมซึ่งมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเอสเอ็มอี วิสาหกิจชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน โดยที่องค์กร หรือบุคคลเหล่านั้นจะต้องดำเนินกิจการบนหลักสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการจัดการรายจ่ายให้น้อยกว่ารายได้ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลในแต่ละประเภท” ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 3 รางวัลใหญ่แห่งปี มีดังนี้ รางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ ต้องเป็นเอสเอ็มอีที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ดำเนินการตามหลักสัมมาชีพ มีธรรมาภิบาลทำบัญชีเล่มเดียว มีความสามารถทางธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 5 ราย จะได้รับมอบเงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสพัฒนาธุรกิจกับภาคีเครือข่ายของมูลนิธิสัมมาชีพ

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ มี 5 ประเภทรางวัล ได้แก่ ประเภทออมทรัพย์และสวัสดิการชุมชน ประเภทการบริการและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเภทการเกษตร ประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร และประเภทการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสพัฒนาธุรกิจกับภาคีเครือข่ายของมูลนิธิสัมมาชีพ

รางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายปราชญ์ชาวบ้านจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้พัฒนา บุกเบิก ริเริ่มสร้างสรรค์งานและประสบความสำเร็จด้วยหลักสัมมาชีพ เป็นผู้ที่นำทักษะ ประสบการณ์ การจัดการความรู้ เทคโนโลยี มาสร้างผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงาน ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าในอาชีพและกิจการที่ยั่งยืน และมีผลงานเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ ทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพจะมี 5 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสในการพัฒนาผลงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของมูลนิธิสัมมาชีพ

                ผู้สนใจสมัครเข้าประกวดรางวัลเอสเอ็มอีต้นแบบสัมมาชีพ และรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พรพิมล นวนกุล โทร : 063-661-4468 ,089-730-5922 ,02-530-9204-5 e-mail : pornpimonkul28@gmail.com ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรางวัลปราชญ์ชาวบ้านต้นแบบสัมมาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สุนิสา เดชอุ่ม โทร. 02-530-9204,091-718-0730 e-mail: sunisadechum@gmail.com

สำหรับมูลนิธิสัมมาชีพ เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ดำเนินงานภายใต้ปณิธานและหลักการ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่” ด้วยกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเข็มแข็ง แก้ปัญหาสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และทรัพยากรไปร่วมสนับสนุนชุมชน

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ” ประจำปี 2566

 ข่าวดี มูลนิธิสัมมาชีพ เปิดรับสมัครวิสา…

Read More
Back To Top