skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

” เราเริ่มด้วยเงิน 3 แสน ไม่มีเครื่องจักร มีแค่กะละมังใบเดียว ทำแหนม 3 กิโลกรัมขาย …จนสู่ 3 พันล้านในปัจจุบัน “

" เราเริ่มด้วยเงิน 3 แสน ไม่มีเครื่องจัก…

Read More

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบสัมมาชีพ ชูแนวคิด “เศรษฐกิจท้องถิ่น ร่วมเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย”

มูลนิธิสัมมาชีพเตรียมจัดงานรางวัลต้นแบบส…

Read More
Back To Top