skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11

ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11

เอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

เศรษฐกิจฐานรากและปากท้องประชาชน คุณก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยกระดับและพัฒนาได้

พบกับหลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change รุ่นที่ 11 ) หลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่รวบรวมนักขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากมารวมตัวกันไว้มากที่สุด ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน เอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ SMEsและปราชญ์ชาวบ้าน

เรียนรู้จากวิทยากรระดับชาติ อาทิ ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง วิทยากรผู้บริหารเบอร์หนึ่งขององค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงบทเรียนความสำเร็จจากนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านและ successor ในการพัฒนาธุรกิจอาหารและสมุนไพรจากชุมชนกว่า 20 คน

ร่วมลงมือทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จริง 5 พื้นที่ 5 จังหวัด คือ เชียงราย กำแพงเพชร ลพบุรี สุรินทร์และชุมพร

ต่อยอดผลงานการสร้างนักขับเคลื่อนเศรฐกิจชุมชนของมูลนิธิสัมมาชีพ ที่สร้างนักขับเคลื่อนเศรษกิจชุมชนมาแล้วกว่า 1,000 คน ตลอด 10 ปี ของการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

Leadership for Change รุ่นที่ 11 Local to Global: Food and Health

ร่วมสร้างโอกาสทอง ในวิกฤติโควิด 19 โดยการมองหาโอกาสในการพัฒนาอาหารและสมุนไพรจากชุมชนไทยมุ่งสู่ตลาดโลก ที่กำลังต้องการอาหารปลอดภัยและยาสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อพลิกฟื้นเศรษกิจระดับชุมชนสู่ระดับชาติ

เนื้อหาของหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 11 มุ่งเน้นการพัฒนาและขับเคลื่อนสินค้าอาหารและสมุนไพรจากชุมชน โดยสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยความรู้จากหลักสูตร ประสบการณ์ของผู้เข้าอบรมและความชำนาญพื้นที่ของมูลนิธิสัมมาชีพ

วิทยากรของหลักสูตร

 

รายละเอียดการฝึกอบรม (คลิกเพื่อดูตารางการฝึกอบรม)

สถานที่อบรม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดี

วันที่และเวลาในการอบรม

-อบรม ณ โรงแรมมิราเคิล 31 ต.ค. – 1 พ.ย. , 7 – 8 พ.ย., 14 -15 พ.ย., 28-29 พ.ย.

-ลงพื้นที่ทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 20-22 พ.ย.

-เวลาอบรม : 9.00 -14.30 น.

 

หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change รุ่นที่ 11 ) เหมาะสำหรับ

1.ผู้สนใจเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการขับเคลื่อนโครงการโดยภาครัฐ เอกชนและชุมชน

2.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีพันธกิจด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและ CSR

3.ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

4.ผู้ประกอบการ SMEs ที่กำลังหาความรู้ สังคมของผู้มีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พันธมิตรธุรกิจ แหล่งวัตถุดิบและแรงงาน

ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

รายชื่อวิทยากรประวัติเอกสารบรรยายwarp upกระบวนการ 
คุณวิเชฐ ตันติวานิชประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณอนุทิน ชาญวีรกูล
คุณสมพล ชัยสิริโรจน์
ดร.อุตตม สาวนายนประวัติวิทยกร
คุณมงคล ลีลาธรรมประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.วีระพงศ์ มาลัยประวัติวิทยกร
คุณวุฒิพงศ์ ชาครัตพงศ์เอกสารการบรรยาย
คุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ
คุณณัฐดนัย รุจิรา
คุณปณชัย พิสัยเลิศ-อาเดล
คุณปรารถนา หาญเมธี
ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ประวัติวิทยกร
ผศ.ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.บุญยิ่ง คงอาชาภัทรเอกสารการบรรยาย
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณกอบชัย บุญอรณะประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณขจรรัฐ สุระโคตรประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
คุณธีระวัฒน์ วิไลรัตน์
คุณชีพธรรม คำวิเศษณ์เอกสารการบรรยาย
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
คุณปรารถนา หาญเมธี
คุณธนกร ศรีสุขใสประวัติวิทยกรเอกสารการบรรยาย
ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ประวัติวิทยกร
กลุ่ม1 ปลาบึกเอกสารนำเสนอเอกสารโครงการ
กลุ่ม2 ปลากระพงเอกสารนำเสนอเอกสารโครงการ
กลุ่ม3 ข้าวเปียกเอกสารนำเสนอเอกสารโครงการ
กลุ่ม4 กล้วย กล้วยเอกสารนำเสนอเอกสารโครงการ
กลุ่มที่5 ผักกาดดองเอกสารนำเสนอเอกสารโครงการ
Back To Top