skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ทีมจัดหลักสูตร LFC9 ระดมสมอง ซักซ้อม “วิทยากร” หวังปฏิบัติได้จริง

ทีมจัดหลักสูตร LFC9 ระดมสมอง ซักซ้อม “วิทยากร” หวังปฏิบัติได้จริง

            “ดร.สุนทร” และทีมจัดสัมมนา LFC 9 ฟิตเต็มร้อย ประชุมระดมสมองเตรียมพร้อมการอบรมเต็มที่ เผยซักซ้อมแผนรับมือสัมมนากลุ่มย่อยเพราะเป็นงานใหม่ หวังผลให้นำความรู้ใช้งานได้จริง

            รายงานข่าวจากมูลนิธิสัมมาชีพ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่มูลนิธิสัมมาชีพ ดร.สุนทร คุณชัยมัง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 และดร.สมฤดี ศรีจรรยา กรรมการสถาบัน มูลนิธิสัมมาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการอบรมซึ่งจะเริ่มวันที่ 4 สิงหาคม จนถึงวันที่ 22 กันยายน นี้

            โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ที่เป็นตัวแทนนำโมเดลซึ่งทำร่วมกับชุมชนมาเสนอในที่ประชุม กลุ่มย่อย อาทิ ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้แทนจาก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนจากมูลนิธิสัมมาชีพเข้าร่วมประชุม

            ในเบื้องต้น ดร.สุนทร ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกำหนดการจัดอบรม LFC 9 ตลอดทั้ง 7 สัปดาห์ และได้หารือถึงกระบวนการจัดอบรม แนวทางการจัดการอบรมในห้องย่อยทั้ง 6 ห้อง ในสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3 ของการอบรมและหารือถึงการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

            บรรยากาศการประชุมในการเตรียมความพร้อมครั้งนี้เต็มไปด้วยความคึกคักได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางและเข้มข้นเพื่อให้การอบรมออกมาดีที่สุด ได้ทั้งความรู้และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในแต่ละห้องสามารถนำกรณีศึกษาต่างๆ ที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ

            รายงานข่าวกว่าเพิ่มเติมว่า ในที่ประชุมได้กำหนดกรอบการสัมมนากลุ่มย่อย จะใช้เวลาในการสัมมนาทั้งหมด 3 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยายจากองค์กรต่างๆ พร้อมทั้งกรณีศึกษา 45-60 นาที หลังจากนั้นจะเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมถอดบทเรียนซึ่งกันและกัน

            นอกจากวิทยากรแล้วในแต่ละห้องจะมีพี่เลี้ยงช่วยดูแลการสัมมนาให้เป็นไปด้วยความราบรื่นรวมทั้งเก็บข้อมูลและบันทึกการสัมมนา หลังจากนั้นทุกห้องจะมารวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แต่ละกลุ่มมาสรุปผลการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สุดท้าย ดร.สุนทร จะเป็นผู้สังเคราะห์ข้อเสนอของแต่ละกลุ่มเพื่อสรุปรวบยอดอีกครั้งหนึ่งให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน

            “ในการอบรมครั้งนี้ เชื่อว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้ไปเต็มๆ และสามารถนำไปใช้ได้จริงเพราะทีมงานให้ความสำคัญกับสาระการอบรมครั้งนี้อย่างมาก ซึ่งดร.สุนทร ได้กล่าวในที่ประชุมว่าหลังการอบรมทุกวันทีมงานจะต้องประชุมสรุปงานและเตรียมการอบรมในวันต่อไปเพื่อให้การอบรมออกมาดีที่สุด” รายงานข่าวกล่าว

Back To Top