skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
LFC-12 LOOKING FORWARD “วิถีใหม่ ไทยพร้อม”

LFC-12 LOOKING FORWARD “วิถีใหม่ ไทยพร้อม”สัมมาชีพจ้องผุด LFC-12 คาดในกันยา-ตุลานี้ มุ่งอบรม “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้แนวคิด “วิถีใหม่ ไทยพร้อม” looking forward เตรียมรองรับอนาคตหลังโควิด-19 แผ่วลง เผย “ดร.สมคิด” นำทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ-เอกชนมาบรรยายความรู้พร้อมลงมือฟื้นประเทศ

 

การอบรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) เป็นหลักสูตรที่มูลนิธิสัมมาชีพร่วมมือกับเครือข่ายจัดขึ้นทุกปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2563 อบรมมาแล้ว 11 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมจำนวน 1,247 คน เป็นบุคลากรจากภาครัฐจากส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน-วิสาหกิจชุมชน และองค์การมหาชน

 

นอกจากนี้ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายจัดตั้ง “ชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (the Society of Leadership for Change) หรือเรียกโดยย่อว่า LFC Club เพื่อผนึกกำลังสนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพิ่มเติมทักษะ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เพื่อเติมเต็มเป็นพลังให้กันและกันเป็นระยะๆ

 

ส่วนการอบรมในรุ่นที่ 12 นี้ มุ่งเน้นไปถึงชีวิตอนาคตทางเศรษฐกิจ ชุมชนหลังจากการระบาดแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซบเซาลงกลายเป็นโรคประจำถิ่น หรือระดับความรุนแรงของเชื้อโรคไม่ก่ออันตรายถึงชีวิตมนุษย์ จึงถึงเวลาเริ่มฟื้นอุตสาหกรรมต่างๆ เกิดการจ้างงาน

 

ดังนั้น ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ย่อมจำเป็นต้องมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวัง Looking Forward พร้อมเตรียมการรองรับวิถีชีวิต ความพร้อม และมุมมองใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลง ทั้งทาง ดิจิทัลเทคโนโลยี ทรัพยากรการท่องเที่ยว อาหารและสุขภาพ บริการทางการแพทย์ เกษตรวิถีใหม่ รวมถึงความพยายามในการเชื่อมต่อ สื่อสาร ขยายผล นำเสนอชุมชนกลุ่มแรกๆ ที่มีศักยภาพและตอบสนองต่อสถานการณ์และบริบทใหม่ สู่สังคมวิถีใหม่

 

ในการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 12 นี้มีเป้าหมายสำคัญ 4 ประการ คือ เพื่อเสริมสร้างปรัชญาสัมมาชีพเต็มพื้นที่สู่สังคมไทย เพื่อส่งเสริมความพร้อมบนวิถีใหม่ให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อเศรษฐกิจชุมชน/ทอ้งถิ่น และเพื่อส่งเสริมการปรับตัวด้านการขายสินค้าบนฐานเทคโนโลยี ของชุมชน

 

ส่วนระยะเวลาอบรมใช้เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ในเดือนกันยายน เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน2564 ไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2564 รวม 9 วัน โดยกำหนดจัดงานที่โรงแรม Centara Grand ลาดพร้าว ไว้เป็นเบื้องต้น


อย่างไรก็ตาม การอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แบ่งเป็นภาคบรรยายความรู้ พร้อมเสวนา แลกเปลี่ยนความเห็นในกรณีศึกษาจำนวน 8 วัน นอกจากนี้ มีกิจกรรมลงพื้นที่ปฏิบัติการ 1 วัน และที่สำคัญจะมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิและประสบการณ์ นำโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ มาบรรยายในหัวข้อ “Thailand Standup”

 

นอกจากนี้ คุณวิเชฐ  ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ บรรยายหัวข้อ “Orientation Leadership for Change” เพื่อสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (เครือข่ายผู้นำสัมมาชีพกับการพัฒนาชุมชนวิถีใหม่) บทบาทของผู้นำรุ่นใหม่จากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่พลวัตรบนฐานของ Digitalization & After COVID-19

 

อีกทั้ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ “ก้าวข้าม COVID พร้อมแล้วเปลี่ยน Re-Thing Re-Do” โดยเน้นถึงผู้นำต้องเป็นนักสร้างความเปลี่ยนแปลง “ไฟติ้งสปิริตเป็นกุญแจสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงสังคม” ทั้ง Game Changer / Disruptor หัวใจของนักพัฒนา คือทำสิ่งที่คนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ในทางที่ดี

 

รวมทั้ง ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในหัวข้อ “ดิจิทัล ไทยพร้อม” คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) คุณรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ ในหัวข้อ “สัมมาชีพออนไลน์ พิมรีพายเกิดได้ทุกชุมชน”

 

ตลอดจน คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “พลังงานเคลื่อนไทย” โดยเน้นถึงมาตรการเคลื่อนไทย ปตท. ร่วมพลิกฟื้นศักยภาพการแพทย์และสุขภาพประชาชน เป็นต้น


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

 

Back To Top