skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
Mr.Chaiyaphum นักสื่อสารชวนท่องเที่ยว

Mr.Chaiyaphum นักสื่อสารชวนท่องเที่ยว

มูลนิธิสัมมาชีพจับมือกับจังหวัดชัยภูมิ ผลักดันแนวคิดการสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัด โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนสัมมาชีพเต็มพื้นที่ เพื่อพัฒนาชัยภูมิอย่างยั่งยืน และได้เปิดปฐมฤกษ์การอบรมไปแล้วเมื่อ 18-20 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นช่วงแรก

 

ทั้งนี้ โครงการนี้ แบ่งการอบรมเป็น 4 ช่วง โดยช่วงที่สองวันที่ 26-27 มี.ค.เพื่อนำเสนอแผนปฏิบัติการ ส่วนช่วงที่สามวันที่ 23 ก.ค. นำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการ และช่วงที่ 4 การจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานในวันที่ 3 ก.ย.

ในช่วงที่สองนั้น กลุ่มอำเภอหนองบัวระเหว เสนอโครงการ “Mr. Chaiyaphum” เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี การสื่อสารโซเชียลมีเดียให้เกิดการสื่อสารด้านท่องเที่ยว แล้วเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิอีกทอดหนึ่ง

 

อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิประเทศของอำเภอหนองบัวระเหว ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 60% มีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น บึงกว้างใหญ่ เจ้าพอหลวงอภัยเป็นที่เคารพศรัทธา และมีน้ำตกไทรทองอันสวยตระการตา ตลอดจนยังเป็นมีการทอผ้าที่เลื่องชื่อด้วย

 

ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอหนองบัวระเหวจำนวนหลายหมื่นคน จากสถิติในปี 2561 มีนักท่องเที่ยวประมาณ 5.6 หมื่นคน ปี 2562 ลดลงเหลือ 4.6 หมื่นคน และปี 2563 ค่อนข้างซบเซามีนักท่องเที่ยวเพียง 2.7 หมื่นคน

ถึงที่สุดแล้ว ในระดับหน่วยงานอำเภอหนองบัวระเหว ได้เตรียมแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความสนใจยิ่งขึ้นจำนวน 4 แผนงาน คือ แผนการท่องเที่ยวไดโนเสาร์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไดโนเสาร์สายพันธุ์กินพืชที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเมื่อยุค 100 ล้านปี

อีกทั้ง แผนพัฒนาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง ให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน รวมถึงแผนการนำเที่ยวแหล่งชลประทาน 3 อ่าง คือ อ่างโป่งน้ำเพชร อ่างยางนาดี และบึงหนองบัวระเหว ตลอดจนมีแผนการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวด้วย

 

ด้วยเหตุนี้อำเภอหนองบัวระเหว มั่นใจว่า โครงการ Mr. Chaiyaphum จะเป็นสื่อกลางอย่างมีคุณภาพเพื่อกระตุ้นให้คนนอกพื้นที่เข้าใจ รับรู้ พร้อมต้องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามแผนการต่างที่เตรียม โดยโครงการนี้จะเริ่มในเดือนเมษายนนี้

จากนั้นสร้างแคมเปญผ่านการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียอย่างรอบด้าน ทุกช่องทางทั้งเฟซบุ๊ค ไลน์ ยูทูป อินสตาแกรม รวมถึงใช้ช่องทางเหล่านี้ประเมินคนมาเข้าถึง ซึ่งจะเป็นการสื่อสารทั้งสองด้านแล้วนำมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจยิ่งขึ้น

Back To Top