skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com

“บ้านไหมทองสะเร็น” จ.สุรินทร์ ศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหม สร้างงานและรายได้ให้ชุมชน การันตีด้วยรางวัล SME ต้นแบบสัมมาชีพปี 60

Back To Top