skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (ทุ่งเพลโฮมสเตย์ จันทบุรี)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (ทุ่งเพลโฮมสเตย์ จันทบุรี)

         เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ โดย คุณอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ คุณเบญจมาศ เมตไตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ คุณกรรณิการ์ รุ่งศิริมาศ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและระดมทุน คุณชนิภรณ์ นาทอง ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน คุณวิไลรัตน์ ชมทิศ เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสื่อสารและระดมทุน คุณวิลาสินี ดอนเงิน คุณกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ คุณจิราวดี อยู่สบาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ และ คุณปรารถนา สุขภิรมย์ทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเพลโฮมสเตย์ จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 ชุมชนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ  โครงการความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวมีองค์ความรู้ มีทักษะด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 อีกทั้งยังทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการฟื้นฟู สร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถรองรับการท่องที่ยวภายหลังสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยฟื้นตัว ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยว ในรูปแบบวิถีใหม่

 

          ทั้งนี้ คุณนฤทธิ์ ผลพฤกษา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุงเพลโฮมสเตย์ มีสมาชิก จำนวน 22 กิจการ ได้ให้การต้อนรับคณะจากมูลนิธิสัมมาชีพ โดยกล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุงเพลโฮมสเตย์ มีสมาชิก จำนวน 22 กิจการ ช่วงโควิด-19 ทางกลุ่มได้รับผลกระทบ ต้องหยุดกิจการไป 2-3 เดือน ทำให้ชุมชนขาดรายได้ ภายหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ได้มีการปรับหาแนวทางและมาตรการป้องกัน แต่ยอมรับยังไม่มีความรู้เรื่องมาตรฐาน SHA เท่าไหร่ วันนี้หลังจากได้ร่วมฟังทีมมูลนิธิสัมมาชีพที่เข้ามาสร้างความเข้าใจ มาช่วยเหลือ ก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้น หากได้มาตรฐาน SHA  ก็จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น อีกทั้งยังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศริมน้ำ กลุ่มโฮมสเตย์บ้านทุ่งเพล – จันทบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/545867218768577/photos/552004791488153/

 

           SHA เป็นสัญลักษณ์ที่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต้องมีในยุคการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และเพื่อตอบรับกระแส New Normal ของนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพ สุขอนามัยและความปลอดภัย

Back To Top