skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านนาตีน กระบี่)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านนาตีน กระบี่)

           เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ โดย นางสาวอารีย์ คงแจ่ม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ นางสาวเกียวะลี มีสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และนางสาวกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมด้วยนางสาวต้องใจ ประภาจันทร์ กรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านนาตีน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านถ้ำเสือ และวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสัก จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวยื่นขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ” บนความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งเน้นการฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไป

          ทั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 3 พื้นที่ได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดี รวมถึงได้ริเริ่มปรับรูปแบบการให้บริการนักท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดมาตรฐาน SHA ประเภทกิจการ นันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอรับมาตรฐาน ทั้งนี้หากชุมชนท่องเที่ยวผ่านประเมินมาตรฐานแล้วนั้น จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ทั้งในด้านผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

Back To Top