skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย)

     วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ โดยนางสาวเบญจมาศ เมตไตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ และ นางสาวจิราวดี อยู่สบาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น และผลักดันให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการทำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) พร้อมสร้างการเรียนรู้กระบวนการขอมาตรฐาน SHA และการเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิสัมมาชีพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ

 

      การลงพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้นำกลุ่ม โดยแม่เสงี่ยม แสวงลาภ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น เห็นความสำคัญของการทำมาตรฐาน SHA 3 ประเภทคือ 1) ร้านอาหาร 2) ร้านค้าของที่ระลึก 3) บ้านพักโฮมสเตย์ โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน SHA ไม่ยากสำหรับสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มได้มาตรฐานบ้านพักโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่อง 12 ปี จำนวน 20 หลังคาเรือน กระบวนการขอมาตรฐาน SHA นั้น แกนนำกลุ่มที่เป็นเยาวชนในหมู่บ้านกำลังดำเนินการขอ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และรูปภาพ การลงพื้นที่จัดเวทีทำความเข้าใจครั้งนี้ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ได้ร่วมเสนอความคิดเห็น และกลับไปจัดระเบียบพื้นที่ใหม่เพื่อให้ผ่านมาตรฐาน SHA ต่อไป

Back To Top