skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านภู มุกดาหาร)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านภู มุกดาหาร)

         15-16 สิงหาคม 2563 มูลนิธิสัมมาชีพ โดย คุณวิลาสินี ดอนเงิน และ คุณกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจผลกระทบที่มีต่อชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ในโครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ ด้วยมาตรฐานการบริการ” โดยความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิสัมมาชีพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยว มีองค์ความรู้ มีทักษะ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบกับมีความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่น ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA)

 

       โดยในเวทีฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายแกนนำชุมชนกว่า 30 คน จาก 16 กลุ่มอาชีพ ในชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ร่วมเวทีเเลกเปลี่ยนรียนรู้ “การให้บริการ” ที่ถูกสุขอนามัย ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย ฟื้นตัว ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 

         “บ้านภู” เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่นำศิลปะ/วัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เกิดการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนา ในกิจกรรมที่หลากหลาย จนกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด

 

         และในการจัดเวทีเรียนรู้ฯ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ” ครั้งนี้ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการขอรับมาตรฐาน SHA โดยขานรับ การขอรับมาตรฐาน SHA  ต่อเวทีเรียนรู้ ด้วยการ “ปักหมุด” จัดระบบการให้บริการตามมาตรฐาน SHA ครั้งแรก ในกิจกรรมต้อนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษาดูงานชุมชน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นี้

 

          #SHA #ชุมชนต้องเที่ยว #โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ #มูลนิธิสัมมาชีพ ท่านใดสนใจเยี่ยมชมวิถีชาวชุมชนภูไท บ้านภู จ.มุกดาหาร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-359144557831227/

Back To Top