skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านเชียง อุดรธานี)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (บ้านเชียง อุดรธานี)

      เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ โดย คุณวิลาสินี ดอนเงิน และ คุณกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ลงพื้นที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสำรวจผลกระทบที่มีต่อชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ กลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง ณ ห้องประชุมศูนย์ CIV ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ ด้วยมาตรฐานการบริการ”  โดยความร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิสัมมาชีพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนท่องเที่ยว มีองค์ความรู้/ทักษะ ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประกอบกับมีความพร้อม และสร้างความเชื่อมั่น ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ด้วยการจัดแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA)

 

         ในเวทีฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชียงเป็นประธาน ซึ่งท่านได้กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างเกราะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ให้บริการการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนการปรับตัวในการใช้ชีวิตของประชาชน ภายหลังประเทศอยู่ระหว่างการฟื้นตัว พร้อมนี้ ได้กล่าวชื่นชมมูลนิธิสัมมาชีพ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้นำกิจกรรมดีๆ เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนพื้นที่บ้านเชียง และได้ย้ำชัดว่าเทศบาลฯยินดีให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้

 

         ภายในเวที โดยการนำของ นายชุมพร สุทธิบุญ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชียง และตำแหน่งประธานกลุ่มโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง พร้อมด้วยเครือข่ายแกนนำ กว่า 30 คน จาก 15 กลุ่มอาชีพ ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง ร่วมเวทีเเลกเปลี่ยนรียนรู้ “การให้บริการ” ที่ถูกสุขอนามัย ในสถานการณ์ที่ประเทศไทย ฟื้นตัว ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 “กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเชียง” ได้แสดงความพร้อมและขานรับการปรับเปลี่ยนการบริการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย Amazing thailand safety and health administration (SHA) ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ” พร้อม “ปักหมุด” จัดระบบการให้บริการตามมาตรฐาน SHA ในชุมชนท่องเที่ยว ครั้งแรก 22 สิงหาคม 2563 นี้

#SHA #ชุมชนต้องเที่ยว #โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทยวิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ #มูลนิธิสัมมาชีพ

Back To Top