skip to Main Content
โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขันทอง เชียงราย)

โครงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ (วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขันทอง เชียงราย)

     เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิสัมมาชีพ โดย นางสาวเบญจมาศ เมตไตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการพิเศษ นางสาวกมลทิพย์ ศรีอรรคพรหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ และนางสาวณัฐณิชา เสมือนโพธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวยื่นขอรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Healthy Administration (SHA) ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย วิถีใหม่ด้วยมาตรฐานการบริการ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสัมมาชีพกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งเน้นการฟื้นฟูชุมชนท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในสถานการณ์โควิด-19

 

     ในเบื้องต้นชุมชนมีความเข้าใจในกระบวนการจัดการท่องเที่ยว ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยความปลอดภัย และจะนำไปปรับใช้ในการให้บริการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาให้พื้นที่ ทั้งนี้ชุมชนได้ลงความเห็นร่วมกันถึงการยื่นขอรับมาตรฐาน SHA ประเภทกิจการโรงแรม และที่พักสถานที่จัดการประชุม ในส่วนของบ้านพักโฮมสเตย์โดยนำร่องโฮมสเตย์ 1 หลังคาเรือน และจะขยายผลให้ครบทั้ง 10 หลังคาเรือนต่อไป

 

    นอกจากนั้น ในเวที นางสาวณัฐณิชา เสมือนโพธิ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขับเคลื่อนโครงการผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ได้อธิบายถึงการอบรมหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 โดยมีพื้นที่วิสาหกิจชุมชนออนซอนเดโฮมสเตย์ท่าขันทอง เป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายสำหรับการศึกษาภาคสนามของผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ยังได้สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ 1) ผ้าทอลายสายน้ำโขง 2)อบสมุนไพร 3) สวนเกษตรผสมผสาน 4) จักสาน เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาศักยภาพของพื้นที่กรณีศึกษาภาคสนาม ภายใต้หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 11 ต่อไป

Back To Top