skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
“ข้าวสุข” ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีนครพนม

“ข้าวสุข” ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีนครพนม

“ข้าวสุข”

ข้าวอินทรีย์ ข้าวดีนครพนม


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม ที่มีสมาชิกชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการดำเนินงานอยู่ คือ คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และผู้สนใจการปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ โดยในอดีตเกษตรกรในพื้นที่มักทำนาในรูปแบบดั้งเดิม มุ่งเน้นการผลิตเพื่อจำหน่ายข้าวเปลือกอย่างเดียว ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพต่ำและล้นตลาด ส่งผลทำให้ราคาผลผลิตตกต่ำ สมาชิกกลุ่มจึงได้ประชุมปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต และการแปรรูปเข้ามาทดแทนการผลิตแบบดั้งเดิม ระยะแรกทางเครือข่ายวิสาหกิจฯเริ่มทำนาข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ต่อมาพัฒนาเป็นการทำนาข้าวอินทรีย์ในที่สุด จนได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ GAP (Good Agricultural Practices) จากกรมวิชาการเกษตร โดยกลุ่มวิสาหกิจฯได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการอบรม ศึกษาดูงานการผลิต และการแปรรูปข้าว อาทิ การผลิตข้าวสารบรรจุถุง การผลิตข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวฮาง ความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจฯคือสามารถผลิตข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวฮาง บรรจุถุงจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “ข้าวสุข” ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยการบริโภคอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมีมากขึ้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ข้าวสุขได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯ 300 ราย ในพื้นที่ 12,000 ไร่ และมีสมาชิกเครือข่าย 800 ราย พื้นที่ 32,000 ไร่ รวมมีเกษตรกรทั้งหมด 1,100 ราย และมีพื้นที่ทำนาอินทรีย์ทั้งหมด 34,000 ไร่ โดยปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้งมีมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นข้าวเปลือก 462 ล้านบาท และข้าวสาร 539 ล้านบาท
หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนสำคัญของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง คือ คุณนงค์ลักษณ์ อัศวสกุลชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง และเป็นสมาชิกชมรมผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 4 โดยผันตัวเองจากการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ สาเหตุที่คุณนงค์ลักษณ์หันมาทำอาชีพเกษตรกร เนื่องจากขณะที่เป็นพยาบาลมักพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เข้ารักษาจะมีอาการป่วยจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี จึงคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาการเจ็บป่วยที่ต้นเหตุ จากเรื่องราวในข้างต้นทำให้พบว่า การเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย สามารถขยายจนกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีเครือข่ายสมาชิกเกษตรกรกว่า 1,1000 ราย มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก นอกจากการนี้ยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีให้กับเกษตรกรในกลุ่มและเครือข่าย ส่งผลทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการทำนาอินทรีย์แทนการใช้สารเคมี และทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมากกว่าการทำนาในอดีต จึงขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนสินค้าจากเกษตรกรวิสาหกิจกลุ่มแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง รับรองได้ว่านอกจากได้เกื้อกูลเกษตรกรแล้ว ท่านยังได้รับสินค้าดี มีคุณภาพ และปลอดจากสารพิษอย่างแน่นอน
📣สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่เพจFacebook : ข้าวออร์แกนิค ข้าวสุข นครพนม
⭐️เว็บไซต์ ข้าวสุข : http://www.khaowsook.com/
📌วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าว ตำบลบ้านผึ้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 138 หมู่ 10 บ้านสุขเจริญ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม

ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee</a

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top