skip to Main Content
ชวนรู้แนวคิด Local Economy กับเทรน “การท่องเที่ยวชุมชน” ยุคใหม่

ชวนรู้แนวคิด Local Economy กับเทรน “การท่องเที่ยวชุมชน” ยุคใหม่

ชวนรู้แนวคิด Local Economy

กับเทรน “การท่องเที่ยวชุมชน” ยุคใหม่

 

              “เศรษฐกิจท้องถิ่น” หรือ “เศรษฐกิจชุมชน” กำลังเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก และไม่ได้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นเพียงในประเทศไทย ซึ่ง Local Economy เป็นการส่งเสริมการร่วมมือในชุมชน ใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

               “Local Economy” เป็นผลมาจาก ภาพรวมในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เศรษฐกิจแบ่งปัน หรือ “Sharing Economy” มีการเติบโตต่อเนื่อง และเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภค ซึ่งมีการประมาณการว่าจะมีมูลค่ามากถึง 335 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 หรือในปี พ.ศ. 2568 หรือในระยะเวลาอีก 6 ปีข้างหน้า ตลาดของเครือข่ายระบบเศรษฐกิจที่ปราศจากการรวมศูนย์ จะเป็นหนึ่งในรูปแบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อธุรกิจที่มีการดำเนินงานแบบเดิมให้หายไป

                 ในปีหน้า 2020 จะได้เห็น ทุนนิยมจากมวลชน (Crowd-based Capitalism) ที่มีรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันและมีบทบาททำให้เกิดรายได้ที่แน่นอน โดยจะเป็นรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างผลกระทบในระยะยาว ต่อข้อบังคับ ภาครัฐ การวางผังเมือง อนาคตของตำแหน่งงาน และการเติบโตระดับภูมิภาค
                 ทุนนิยมจากมวลชน (Crowd-based Capitalism) ที่เกิดขึ้นและสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทั่วโลก เพราะส่งผลต่อการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น มีส่วนร่วมเรื่องสิ่งแวดล้อม
                 การส่งเสริมท่องเที่ยวในประเทศเอง โดยเฉพาะผ่านการท่องเที่ยวในชุมชน ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นแนวทางสำคัญช่วยกระจายรายได้และทำให้แต่ชุมชนของประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมสร้างชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็ง จากนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงที่ผ่านมา
                 ขณะเดียวกันได้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนจาก 50 ล้านคนในปี 2554 สู่จำนวน 90 ล้านคนในปี 2561 และนักท่องเที่ยวมีการเติบโตในทุกจังหวัด สำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักปี 2561 มียอดนักท่องเที่ยวรวม 212 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 70.24% ของทั้งประเทศ ส่วนการท่องเที่ยวในเมืองรอง 90 ล้านคน คิดเป็น 29.76% สร้างรายได้ 2.66 แสนล้านบาท
               สำหรับเมืองรองที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากสุด อันดับหนึ่ง คือ จ. นครศรีธรรมราช อันดับสอง จ.อุดรธานี อันดับสาม จ.เชียงราย ส่วนเมืองรองที่สร้างรายได้สูงสุด ได้แก่ อันดับหนึ่ง จ. เชียงราย อันดับสอง จ.ตราด อันดับสาม จ.นครศรีธรรมราช
               เมื่อความนิยมชุมชนและท้องถิ่นเป็นกระแสการท่องเที่ยวของโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์แบบท้องถิ่น (Local Experience)
              นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรปและอเมริกา มีแนวโน้มที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงและการผ่อนคลายในบรรยากาศแบบท้องถิ่น (Esthetic and Entertainment) ส่วนนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่นมักเดินทางท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อการเรียนรู้ (Education) ในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียนิยมเดินทางท่องเที่ยวแบบชุมชนเพื่อหลีกหนีความจำเจของชีวิตประจำวัน และค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่ (Escape)
            กิจกรรมแบบ Local Experience ที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศสนใจเข้าร่วมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้แก่ การปั่นจักรยาน การล่องเรือภายในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น เรียนทำอาหารไทย เรียนมวยไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการทำกิจกรรมประมาณ 2,600 บาทต่อกิจกรรม
            สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ททท. ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดทำโครงการศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ
            นักท่องเที่ยวชาวไทยทุกกลุ่มแสดงความสนใจต่อการเดินทางท่องเที่ยวในชุมชน โดยผู้ที่กล่าวว่าสนใจการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีอัตราสูงถึงร้อยละ 93 นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างจริงจัง
            นักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 94 กล่าวว่า มีความสนใจที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรองโดยมองว่าเป็นสถานที่แปลกใหม่น่าค้นหา มีความสงบ และไม่แออัด นอกจากนี้ ร้อยละ 72 ยังกล่าวว่าหากมีโอกาสจะเข้าร่วมงานกิจกรรมหรือเทศกาลในพื้นที่ชุมชนเพื่อชิมอาหารประจำท้องถิ่น และเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีใหม่ๆ

            ทั้งหมดนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า ในแง่ของอุปสงค์ หรือในด้านของนักท่องเที่ยวนั้น การท่องเที่ยวที่เน้นวิถีชีวิตท้องถิ่นและชุมชนกำลังเป็นที่นิยม ทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่คำถามต่อไปว่า ชุมชนท้องถิ่นไทยมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวหรือยัง

 

แหล่งที่มา :
https://ismed.or.th/SPR021062.php
https://www.ismed.or.th/SPR240962.php
https://www.tatreviewmagazine.com/article

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top