skip to Main Content
นาตีน-สระยายชี-น้ำเกี๋ยน คว้าวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ปี 61

นาตีน-สระยายชี-น้ำเกี๋ยน คว้าวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ปี 61

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการตัดสินรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ซึ่งมี คุณเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน ได้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ที่เหมาะสมกับรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ปี 2561 ทั้ง 3 รางวัล ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการตัดเลือกมีดังนี้

รางวัลวิสาหกิจชุมชนประเภท “บริการ/ท่องเที่ยวโดยชุมชน” ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นการรวมตัวของชาวชุมชนบ้านนาตีน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เมื่อปี  2530 บ้านนาตีนเป็นชุมชนมุสลิม  มีอาชีพหลัก คือ การเกษตร และประมง  สมาชิกมีความต้องการสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม โดยเฉพาะอาชีพจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยอาศัยทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ วิถีมุสลิม และการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีน ยังได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเรื่องการจัดการท่องเที่ยว เช่น การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สนับสนุนให้พัฒนาเป็นหมู่บ้าน CIV (Creative Industry Village) วิสาหกิจชุมชนบ้านนาตีนคุณบัญชา แขวงหลี  เป็นประธานกลุ่ม  มีสมาชิก 119 ครัวเรือน  208 คน

ด้านรางวัลประเภท “ออมทรัพย์และสวัสดิการ” ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2525   จากการรวมตัวของชาวชุมชนตำบลเนินปอ หมู่ที่ 5 และ 6 อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนาข้าว ประสบปัญหาเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นจากมติเวทีประชาคมหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์การผลิตบ้านยายชี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิก สร้างความสามัคคีในชุมชน และเป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ  และขยายไปสู่กิจการสร้างรายได้ในรูปแบบอื่นๆ ของชุมชน แรกเริ่มกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสระยายชี มีสมาชิก 74 คน มีเงินออมครั้งแรก 2,400 บาท  ปัจจุบันมีสมาชิก 1,475 คน  ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่ที่ 5 และ 6  มีครัวเรือนประมาณ 500 ครัวเรือน และมีเงินสัจจะสะสม 42,776,713 บาท

รางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ ประเภท “การผลิตเกษตรหรือการแปรรูป” ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เริ่มต้นดำเนินกิจการเมื่อปี 2550 เป็นธุรกิจชุมชนที่สร้างประโยชน์ด้วยการนำสมุนไพร ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบ เครื่องสำอางสมุนไพร เริ่มจากสมาชิก 79 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 700 คน มีคณะกรรมการ 20 คน พนักงาน 30 คน

ส่วนใหญ่ปลูกสมุนไพรเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นรายได้เสริม เช่น ดอกอัญชัน มะกรูด มะเฟือง ขมิ้น ไพล ผักเชียงดา โดยกลุ่มนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ประเภทแชมพู สบู่ ครีมนวด โลชั่นบำรุงผิว สบู่เหลวและอื่นๆ และยังผลิตชาสมุนไพร เช่น ชาเชียงดา สามารถนำรายได้สู่ชุมชนเพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินงานคณะกรรมการมูลนิธิ มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ เพื่อดำเนินการจัดให้มีรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ประจำปี 2561 ได้แก่ คณะกรรมการตัดสินรางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  โดยมีนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นประธาน และคณะกรรมการสรรหารางวัลวิสาหกิจชุมชนต้นแบบสัมมาชีพ  โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธาน

ปรากฏว่า มีผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 61 วิสาหกิจ แบ่งเป็น (1) ด้านออมทรัพย์ /กลุ่มสวัสดิการ จำนวน 4 ราย (2) ด้านการบริการ/ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน  8 ราย  และ (3) ด้านการผลิต เกษตร หรือการแปรรูป จำนวน  49  ราย

นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานชุดกลั่นกรองรางวัลวิสาหกิจมี ดร.สุนทร คุณชัยมัง เป็นประธานทำหน้าที่กลั่นกรองเอกสาร โดย ยึดหลักเกณฑ์  5  ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านจริยธรรม-สัมมาชีพ (2) ด้านการจัดการองค์กร (3) ด้านการจัดการวิสาหกิจ (4) ด้านนวัตกรรมชุมชน ซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนผ่านการคัดเลือก 13 ราย

“หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาได้แบ่งทีมทำงานออกเป็นสองชุดเพื่อลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งปรากฏว่ามีวิสาหกิจชุมชนได้คะแนนสูงสุด 3 ราย ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น” รายงานข่าวกล่าว

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top