skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมในพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานมอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณในฐานะเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน และประกอบคุณประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาและค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจะเป็นการฟื้นฟูและปลูกฝังให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ในงานยังได้มีการมอบโล่รางวัลให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา, คณะกรรมการ กสทช., ผู้แทนกองทัพไทย, กรมบังคับคดี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 40 แห่งด้วยกัน

 

     

     

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top