skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com
บทบาทของธุรกิจเพื่อสังคม ต่อความท้าทายในการเผชิญหน้ากับ COVID-19

บทบาทของธุรกิจเพื่อสังคม ต่อความท้าทายในการเผชิญหน้ากับ COVID-19

ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ที่กําลังเติบโตทั่วโลก นวัตกรรมขององค์กรทางสังคมอาจมีความจําเป็นมากขึ้นกว่าเดิม เพราะผลกระทบด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายให้กับสังคมและธุรกิจทุกภาคส่วน ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมถือเป็นองค์กรทีมีลักษณะพิเศษ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการดำเนินธุรกิจที่ให้โอกาสในการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสมากที่สุด ทั้งยังพร้อมทำประโยชน์และช่วยเหลือสังคม

.
ผลกระทบของ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายให้ระบบเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้มีปัญหาเรื่องการจ้างงาน และอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนเหล่ามีโอกาสในการว่างงานที่ยาวนานกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคม และส่งผลต่อเงินสำรองในการดำเนินชีวิตตามมา

.
เหตุผลนี้อาจเป็นโอกาสให้ธุรกิจเพื่อสังคม สามารถช่วยผู้ด้อยโอกาสหาทางออกจากปัญหาการว่างงานและความยากจน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้มีความสำคัญที่จะเป็นแรงงานได้ในช่วงเวลานี้ แม้ว่าจะไม่มีแบบแผนหรือแนวทางปฎิบัติที่ชัดเจน แต่ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเพื่อสังคม ที่ดำเนินการอยู่สามารถนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้

.
แล้วกิจการเพื่อสังคมสามารถทําอะไรได้บ้าง

ไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมและความต้องการของลูกค้า

.
🔶 การทํางานกับลูกค้าของคุณ 🔶

ความท้าทายในสถานการณ์นี้ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นและการทำสัญญาทางธุรกิจระหว่างองค์กรกับลูกค้า แต่ในทางกสับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่จะทำให้เราได้เห็นว่าสินค้าและบริการอะไรที่มีความจำเป็นต่อสถานการณ์นี้เพิ่มมากขึ้น

เคล็ดลับในการทํางานกับลูกค้าในช่วงหลังสถานกาณ์โรคระบาด :

➡️ ติดตามเว็บไซต์ลูกค้าของคุณและควรมีการหารือกับผู้จัดการที่ดูแลเรื่องสัญญาเพื่อให้เข้าใจผลกระทบจาก COVID-19 ที่จะมีผลต่อธุรกิจของคุณ เจรจาสิ่งที่สามารถทําได้และไม่สามารถทําได้และควรพยายามเข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน

➡️ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในช่วง 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นตามลำดับ

➡️ พิจารณาช่องว่างในตลาดที่ธุรกิจของคุณอาจใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ได้ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้น

➡️ ผู้ประกอบการและองค์กรภาครัฐหลายส่วนยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินกิจการต่อไป แต่ในหลายกรณีก็ต้องมีการออกประกาศแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้ต่อไป และสร้างโอกาสผ่านการทำกิจกรรมบนสื่อออนไลน์

➡️ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ที่สามารถทำได้ เพื่อหาโอกาสใหม่ๆ เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และสร้างความเข้าใจในตลาดสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น

➡️ เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทาย ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ควรมุ่งเน้นและหันมาสนใจกับตลาดท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งธุรกิจเพื่อสังคมหลายแห่งสร้างประโยชน์ด้วยการเปลี่ยนแปลงการสร้างคู่ลูกค้า ด้วยการอุดหนุนและทำธุรกิจกับท้องถิ่นหรือชุมชนมากขึ้น ถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายการทำธุรกิจร่วมกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

.
นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นภาพองค์กรที่ทำหน้าที่พลเมืองดี ในขณะที่ลูกค้าของคุณอยู่ภายใต้ความกดดันในการทำธุรกิจ การเงิน การสื่อสารหรือการแลกเปลี่ยนความเห็น คุณอาจจะชวนพวกเขามาร่วมกันแก้ปัญหาและหาทางออกในการทำธุรกิจร่วมกัน

🔶 การเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินและธุรกิจ 🔶

สิ่งสําคัญที่ควรรู้ คือ ควรต้องตระหนักถึงสาธารณประโยชน์และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

กุญแจสำคัญในการผลักดันการสนับสนุนของภาครัฐ
ส่วนสำคัญคือ การพยุงธุรกิจให้คงที่ไว้ และการลดภาระในการจ่ายภาษีของผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงิน และการกำหนดอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมถึงแผนการดำเนินการเยียวยาผู้ประสบปัญหา

นอกจากนี้ การเชื่อมต่องานและการดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ถือเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างเครือข่ายจะเป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของคุณต่อไปได้

.
🔶 ธุรกิจเพื่อสังคมจะมีความแข็งแกร่งขึ้นหลังสถานการณ์ COVID-19 🔶

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ แต่เรารู้ว่าวิกฤตเหล่านี้จะผ่านไป แม้จะกินเวลายาวนานกว่า 3 – 12 เดือน

องค์กรทางสังคมอาจเป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถที่ไม่เหมือนใคร ในการสนับสนุนเส้นทางอาชีพของผู้คนจำนวนมาก กลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงาน แม้เศรษฐกิจจะต้องใช้เวลาฟื้นตัว แต่ธุรกิจเพื่อสังคมและบริการในการจัดซื้อส่งเสริมสังคม (social procurement) จะกลายมาเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีความสำคัญต่อไป

.
ข้อมูลจาก : Social enterprise has a unique role in the COVID-19 challenge
ถอดความและเรียบเรียง โดย : Chayanit Khemklad

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top