skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (Administrative Officer) 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (Administrative Officer) 1 อัตรา

 

มูลนิธิสัมมาชีพ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายบริหารสำนักงาน (Administrative Officer) 1 อัตรา

 

ประเภทของงาน :  งานประจำ

เงินเดือน         : ตามตกลง

ประสบการณ์    : ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

สถานที่ปฏิบัติงาน :  มูลนิธิสัมมาชีพ ลาดพร้าวซอย 94  หมู่บ้านเดอะฮาบิแทท แขวงพลับพลา         เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติงาน       
: วันจันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00-17.00 น.

 

Job Description

 • ดูแลงานเอกสาร งานบุคคลและงานสวัสดิการ ของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิฯ
 • จัดซื้อ ตรวจเช็คงานพัสดุ และครุภัณฑ์ ภายในสำนักงานให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
 • งานติดต่อ ประสานงาน ภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารหนังสือ/บันทึกข้อความ และเอกสารทางการเงิน
 • จัดประชุม ทำเอกสารการประชุม บันทึกและสรุปรายงานการประชุม
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณลักษณะ

 • มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง ทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ และมีความยึดหยุ่นเวลาการทำงาน
 • สามารถสรุป สังเคราะห์ประเด็น และจัดทำหนังสือโดยใช้ภาษาเขียนเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างบุคคล/องค์กรภายใน และภายนอกได้ดี
 • เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบงานใหม่ ๆ
 • มีความอดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีความคล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานบริการ
 • มีทัศนคติที่ดี มีความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน

 

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) – ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้ดี (Microsoft Office Word, Excel, Power point)
 • หากมีความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ ที่พร้อมเรียนรู้งาน และพัฒนามูลนิธิสัมมาชีพไปพร้อมๆ กัน
 • ส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : eyechaniporn@gmail.com หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-530 9204-5

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจส่งประวัติ พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ eyechaniporn@gmail.com หรือมูลนิธิสัมมาชีพ 1111/23 เดอะฮาบิแทท ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310  โทรศัพท์ 02-530-9204-5/ 065 568 9696  โทรสาร 02-530-9206

 

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร

1.) ประวัติส่วนบุคคลแนบรูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

3.) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5.) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

6.) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล จำนวนอย่างละ 1 ฉบับทั้งนี้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้เขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee</a

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top