skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
ยกเครื่อง “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (LFC) ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ LFC รุ่น 10 โฟกัส “ท่องเที่ยว” เน้นกลุ่มผู้เรียนต้องนำปฏิบัติได้จริง

ยกเครื่อง “หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (LFC) ครั้งใหญ่ในรอบทศวรรษ LFC รุ่น 10 โฟกัส “ท่องเที่ยว” เน้นกลุ่มผู้เรียนต้องนำปฏิบัติได้จริง

          สืบเนื่องจากในปี 2562 นับว่าเป็นปีพิเศษเพราะเป็นปีที่ครบรอบ 10 ปีในการก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ นอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆ เป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งแล้ว หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เป็นภารกิจหนึ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพและเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างมากจึงต้อง “มีการยกเครื่อง” ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้มีความทันสมัย มีคุณภาพและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

 

          แต่เดิมเรื่องนี้ได้ผ่านการหารือและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสัมมาชีพ ที่มี “คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์” ประธานกรรมการบริหารและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพที่มี “คุณสมพล เกียรติไพบูลย์” ประธานกรรมการมาแล้ว โดยทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และเห็นว่าควรจะเน้นไปที่ท่องเที่ยวชุมชนเป็นหลัก

 

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพได้มีการจัดการประชุมนอกรอบ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือในประเด็น การพัฒนาหลักสูตร LFC รุ่น10 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการสถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิสัมมาชีพ, คุณณรินณ์ทิพ วิริยะบัณทิตกุล  รองประธาน, คุณผดุงศักดิ์ พื้นแสน กรรมการและรักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ, คุณสุนทร คุณชัยมัง กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และคุณเสน่ห์ วิชัยวงษ์ รองผู้อำนวยการมูลนิธิสัมมาชีพ

          บรรยากาศในการหารือ “คุณสุนทร” ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำนำการเปลี่ยนแปลง อธิบายโครงสร้างรายละเอียดของหลักสูตรในรุ่นที่ 10 ที่จะมีการปรับปรุงใหม่โดยจะเน้นไปในเรื่องการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวชุมชนว่า

          วันที่ 1 จะบรรยายเปิดหัวข้อเรื่อง “โลกและการเปลี่ยนแปลง” เน้นประเด็นการท่องเที่ยว โดยจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เกิดจากชุมชนนอกเมือง และที่เกิดจากชุมชนในเมือง

          วันที่ 2 บรรยายแนวคิดและนโยบายการสร้างเศรษฐกิจใหม่จากการท่องเที่ยว พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา วันที่ 3-4 วิเคราะห์กรณีศึกษา Products, Marketing, Cost Structure และจัดกิจกรรมกลุ่ม วันที่ 5 บรรยายตัวอย่างการจัดการท่องเที่ยวของต่างประเทศ

          วันที่ 6 บรรยายเรื่องการจัดการเชิงนโยบาย ด้านการท่องเที่ยว Networking, Eco system, National Level วันที่ 7-8 ศึกษาดูงานพื้นที่จริง วันที่ 9 ผู้เข้าอบรมนำเสนอโครงการที่จะพัฒนางานในพื้นที่กรณีศึกษา โดยจะให้ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่จริง วันที่ 10 พิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 และจะเปิดการอบรมในเดือนกรกฎาคม 2562

 

          ขณะที่คุณณรินณ์ทิพ ให้ความเห็นว่า การอบรมเรื่องการจัดการเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวโดยยกตัวอย่างความสำเร็จของประเทศจีน ที่เมืองเซินเจิ้นและเมืองเซี่ยเหมิน ที่สามารถยกระดับแหล่งท่องเที่ยวจากระดับ Micro ไปสู่ระดับ Macro ได้ ซึ่งหากผู้เรียนจะได้เห็นแนวคิดการจัดการเหล่านี้ ก็สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยว หรือช่วยผลักดันให้เกิดนโยบายไปสู่หน่วยงานต่างๆ ได้

          ขณะที่คุณวิเชฐ ประธานในที่ประชุม ได้เสนอเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรมหลักสูตร LFC รุ่น10 ว่า ควรเน้นกลุ่มที่ทำเรื่องท่องเที่ยวและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีพลังในการผลักดันภาครัฐ องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ได้

 

 

          ด้านคุณเสน่ห์ เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมอบรมว่า ควรประกอบด้วยบุคคล 2 กลุ่ม คือ 1.นักวางแผนพัฒนา เช่น นายก อบจ. พัฒนาการจังหวัด ที่สามารถมองเห็นภาพงานพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ 2. นักจัดการท่องเที่ยว เช่น นายก อบต. สามารถจัดทำแผนไปสู่การสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนในระดับฐานรากได้

          นี่คงเป็นเพียงโครงร่างกว้างๆ ยังคงมีการหารือกันอีกหลายครั้ง เพื่อให้หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ดีที่สุดให้สมกับเป็นหลักสูตรที่ฉลองครบรอบ 10 ปีมูลนิธิสัมมาชีพ

          อย่างไรก็ตามหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง ได้มีการปรับหลักสูตรมาเป็นระยะๆ ทุกๆ 3 ปี กลุ่มผู้เข้าอบรมก็เป็นกลุ่มที่สอดคล้องกับหลักสูตรในแต่ละห้วงเวลา  ตั้งแต่รุ่นที่ 1 หลักสูตรจะเป็นภาพกว้างๆ ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก ของประเทศทั้งเศรษฐกิจการเมือง สิ่งแวดล้อมผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำองค์กรท้องถิ่น กระทั่งรุ่นสุดท้ายที่เน้นการนำไปทำได้จริง เน้นกรณีศึกษา ผู้เข้ารับการอบรมก็จะเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ทำงานจริงๆ

 

          อนึ่งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างผู้นำที่เข้มแข็ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง” (Leadership for Change : LFC) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมอุดมสุข-สัมมาชีพชุมชน ให้ขยายวงออกไปให้เต็มพื้นที่ของประเทศ โดยได้ดำเนินการติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนกระทั่งปี 2561 โดยมีผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้ว 9 รุ่น ร่วมสร้างผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว จำนวน กว่า 1,000 คน

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top