skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สกศ. ผนึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาอาหาร มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการอาหารไทย

สกศ. ผนึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาอาหาร มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการอาหารไทย

สกศ. ผนึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาอาหาร มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้ผู้ประกอบการอาหารไทย

 

สกศ. ผนึกความร่วมมือกับสถานประกอบการ ร่วมวิพากษ์หลักสูตรสาขาอาหาร มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญให้ผู้ประกอบการอาหารไทย
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา ได้เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติในสาขาอาหาร เป็นการประชุมออนไลน์ ควบคู่กับการประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โดยมี ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ พร้อมผู้บริหารและคณะจากองค์กรหลัก คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้อำนวยการและคณาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา คณาจารย์จากวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาอาหาร ทั้ง ๑๑ วิทยาลัย และผู้บริหาร/ผู้แทนสถานประกอบการอาหารชั้นนำ อาทิ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์ กรุ๊ป บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิแคท บริษัท ฟู้ดแพชชั่น เข้าร่วมประชุมและร่วมวิพากษ์หลักสูตร
การเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กับมาตรฐานอาชีพสาขาอาหาร ดำเนินการโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ดำเนินการปรับหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อผลิตผู้เรียนในอาชีพ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งในอาชีพผู้ประกอบการในร้านอาหาร และผู้ประกอบการอาหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะพื้นฐานให้ผู้เรียนมีทักษะ และความชำนาญในอาชีพ รวมถึงการต่อยอดความเชี่ยวชาญตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละสาขา เช่น อาหารไทย อาหารตะวันตก อาหารคาว อาหารหวาน เป็นต้น โดยที่ประชุมเน้นย้ำการเสริมให้นักเรียน นักศึกษามี soft skill ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ เช่น การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การคำนวณต้นทุน การทำงานส่วนหน้า การจัดการธุรกิจอาหาร เป็นต้น
ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนการรับรองว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) จะมุ่งเน้นการเรียนแบบ block course เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และเปิดโอกาสให้กำลังคนหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษา หรือเรียนในรูปแบบ e-training เพื่อเติมเต็มศักยภาพ และสามารถเก็บสะสมหน่วยการเรียนเพื่อขอรับการรับรองสมรรถนะ รวมถึงการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้ในการรับขอรับคุณวุฒิการศึกษาในอนาคต


ติดตามข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิสัมมาชีพเพิ่มเติมได้ที่:

https://www.facebook.com/sammachiv

https://www.facebook.com/chumchonmeedee</a

https://www.youtube.com/user/RightLivelihoods

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top