skip to Main Content
02-530-9204-5 sammachiv.pr@gmail.com
สมุดปกขาว “จีนกับโลกในยุคใหม่”

สมุดปกขาว “จีนกับโลกในยุคใหม่”

จีนได้ตอบคำถามต่าง ๆ ในข้อสงสัยเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ “จีนมาจากไหน และจีนจะมุ่งไปทางไหน” “จีนกำลังส่งเสริมการสร้างโลกแบบใด” และ “จีนจะพัฒนาไปพร้อมกับโลกอย่างไร” เป็นต้น โดยสำนักงานสารนิเทศ คณะรัฐมนตรีจีน ได้จัดทำเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “จีนกับโลกในยุคใหม่”
เอกสารสมุดปกขาวฉบับดังกล่าวนอกจากจะตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว ยังมีการแนะนำอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความสำเร็จในการพัฒนา รวมถึงเส้นทางการพัฒนา และแนวโน้มการพัฒนาของจีน โดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับโลกอย่างลึกซึ้ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจของประชาคมโลกที่มีต่อการพัฒนาของจีน
เอกสารสมุดปกขาว “จีนกับโลกในยุคใหม่” ประกอบด้วย คำนำ เนื้อหา และบทสรุป มีความยาว ๒๙,๐๐๐ คำ เผยแพร่ใน ๘ ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน สเปน อาหรับ และ ญี่ปุ่น
ทั้งนี้ สาระสำคัญของเอกสารสมุดปกขาวเรื่อง “จีนกับโลกในยุคใหม่” นั้น ได้เน้นย้ำว่า การพัฒนาของจีนแยกจากโลกไม่ได้ การพัฒนา สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงของโลกก็แยกจากจีนไม่ได้ โดยจีนจะยังเป็นพลังขับเคลื่อนการส่งเสริมสันติภาพ การพัฒนา การรักษาระเบียบโลกที่ดีงามยิ่งขึ้น ตลอดจนร่วมกันผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษย์ชาติ

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://global.chinadaily.com.cn/a/201909/27/WS5d8d6ea6a310cf3e3556dd02.html และเว็บไซต์ http://english.scio.gov.cn/m/2019-09/28/content_75252746.htm นอกจากนี้ ท่านที่สนใจสมุดปกขาวของจีนสามารถค้นคว้าได้จากเว็บไซต์ http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper ) 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top