skip to Main Content
5 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ในปี 2020 นี้

5 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ในปี 2020 นี้

5 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ในปี 2020 นี้

          กล่าวได้ว่า ณ วันนี้ ปัญหาระดับโลกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมหรือสภาวะโลกร้อน ถือเป็นวาระสำคัญที่ส่งผลโดยตรงกับการประกอบธุรกิจ

            สำหรับผู้ประกอบการตัวเล็กที่ต้องปรับตัว เพื่อรับการเปลี่ยนซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องเท่าทันกระแสให้ได้มากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่

           จากการเปลี่ยนแปลงประเด็นด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาจส่งผล ทั้งในแง่บวกและลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อระบบเศรษฐกิจในทั่วโลก และเราจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา วันนี้จะขอนำเสนอ 5 ประเด็นที่ควรรู้ และเชื่อว่าจะเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการตัวเล็กในการวางแผนการทำธุรกิจต่อไป

 

  1. วางแนวทางสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ

         เป็นที่ทราบกันดีว่า 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการศึกษา สภาวะโลกร้อน ความยั่งยืน ความเท่าเทียม สุขภาพและประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และท่านต้องตัดสินใจดูเป้าหมายให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของท่าน  และต้องตอบให้ได้ว่าธุรกิจของท่านจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไรให้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

       คุณยังต้องแสดงเห็นคุณค่าของธุรกิจ ด้วยการทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าองค์กรของคุณได้ดำเนินการไปอย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากกว่า 1 เรื่องขึ้นไป จุดนี้จะสามารถช่วยให้การวางตำแหน่งแห่งที่ขององค์กรได้อย่างดี รวมถึงการสร้างเรื่องราวด้านการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่า และการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาแนวคิดเพื่อการสร้างผลกำไรในระยะสั้น

  1. คิดไว้เสมอว่าธุรกิจของคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

      ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนี้ คุณจะต้องมีความรวดเร็วในการดำเนินการให้ดีกว่าเก่า รูปแบบธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ถือเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบการหน้าใหม่ (Start – Up) นั้นจะง่ายต่อการพัฒนาธุรกิจได้มากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ การเปลี่ยนผ่านนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบัน ดังนั้นหากคุณเป็นผู้ประกอบการก็สามารถมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจนี้

  1. คิดให้กว้าง คิดให้ไกล ตั้งแต่เริ่มต้น

      คุณจำเป็นต้องคิดถึงการทำธุรกิจให้กว้างไกลไปถึงระดับสากล ไม่ใช่แค่เพียงวิธีการหรือคิดแค่ว่าจะทำอย่างไรให้ขายสินค้าและบริการให้ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อทีมของคุณมีความหลากหลายมากเท่าไร ทั้งเรื่องการศึกษา เชื้อชาติ เพศหรือประสบการณ์ของแต่ละคน ความแตกต่างตรงนี้อาจสร้างให้เกิดนวัตกรรม ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น และจะเป็นการช่วยให้องค์กรเติบโตได้มากกว่าองค์กรที่บุคลากรมีความคล้ายคลึงกันไปเสียทั้งหมด คุณต้องมองให้เห็นถึงที่ปรึกษาขององค์กรมีศักยภาพมากพอที่จะมองภาพอนาคต เชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตไปได้

  1. เน้นการสร้างนวัตกรรมเป็นสำคัญ (Make Innovation a Priority)

        เหล่าผู้ประกอบการจะต้องคอยมองหาโอกาสและช่องทางใหม่ในการขยายธุรกิจ ซึ่งควรมองเรื่องการใช้นวัตกรรมเป็นแกนหลักในการประกอบธุรกิจ แต่จะคิดเพียงแค่เรื่องสินค้าและการบริการไม่ได้ เพราะคุณควรคำนึงถึงเรื่องจำหน่ายและกระจายสินค้าของคุณไปด้วย เพื่อให้สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณต้องมีทีมที่หลากหลายดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เพราะสิ่งนี้จะส่งผลให้คุณมีมุมมองที่กว้างไกล มองสิ่งใหม่ๆ ที่คุณจะคาดไม่ถึง

      การให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรม ถือว่าเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในการประกอบธุรกิจตอนนี้ และยังเป็นตัวส่งเสริมให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในธุรกิจของคุณได้

  1. พัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อสู้กับความท้าทายในการจัดการข้ามวัฒนธรรม

      เมื่อคุณมีเป้าหมายในการสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายแล้ว สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย คือการสร้างความเป็นสากลให้กับธุรกิจของคุณ คุณจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับทักษะในการสร้างความสำเร็จท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งความเชี่ยวชาญ เชื้อชาติและช่วงอายุ ซึ่งมีความต่างกันอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ผ่านความหลากหลายในการทำงานร่วมกัน ทั้งยังมีวิจัยที่สนับสนุนผลของการทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วว่า สิ่งเหล่านี้มักจะสร้างให้เกิดนวัตกรรมและความคล่องแคล่วในการทำงาน ซึ่งยืนยันได้ว่าทีมของท่านจะสามารถสร้างความโดดเด่นในการแข่งขันทางธุรกิจได้

—————————————————————————–

ถอดความจาก :  https://www.entrepreneur.com/article/345227
เขียนโดย :   Dr. Finn Majlergaard, CEO of Gugin
เรียบเรียง : Chayanit Khemklad

 

ไม่มีภาพกิจกรรม

ไม่มีวิดีโอ

Back To Top