skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

มานพ แก้วโกย: เกษตรกรรุ่นใหม่ บุกเบิกสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนชาวนา

“มานพ แก้วโกย”จัดเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ตามนิยามส่งเสริม เรียกกันสุดโก้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า “Young Smart Farmer”
Read More
Back To Top